Saff

Evropski put u islam

Duh ujedinjene Evrope svoju koheziju treba graditi na najudaljenijim tačkama identiteta koje obuhvaća. Evropski muslimani su, nedvojbeno, jedna od ovih krajnosti, ne sami po sebi, već po tržišnoj slici koja ih predstavlja. Evropi je potreban direktan kontakt sa evropskim muslimanima, kako bi prekinula obmanu koju joj serviraju intelektualni šverceri. Samo tako Evropa se može uvjeriti da u odnosu na imperative evropske budućnosti nema nikakve razlike između njih i nas.

Može li jedan islamski omladinski časopis iz Sarajeva koji je oklevetan kao “radikalan” svjedočiti duh ujedinjene Evrope? Može li jedan sekularni autor koji je oklevetan kao “vođa islamske revolucije” kazati da muslimani koji stoljećima žive na Balkanu nemaju drugog puta osim da žive u toleranciji sa svojim kršćanskim susjedima? Mi možemo do delirijuma zastupati evropske ideje, ali mi smo muslimani u Evropi i za nas je do daljnjeg rezervirana mudžahedinska uloga u filmskom spektaklu nakon 11. septembra.
Bosanski muslimani žele dijalog sa Evropom. Ali, dijaloga nema, jer Evropa svoj monolog prodaje kao dijalog. Bošnjaci svjedoče evropsku pripadnost, ali Evropa vidi predrasude. Finansijska premoć određuje medijske i intelektualne zapreke dijalogu. Bošnjačka evropska misao nema komunikacijska sredstva da dopre do Evrope. Jer Bošnjaci su, kao i svi mali narodi u globalizacijskoj dramaturgiji, objekat, a ne subjekat svoje sudbine.
Ako i postoji put do evropskog kritičkog uma, onda je taj put zarastao u šikaru tržišta i predrasuda čije bi čišćenje otkrilo misli koje Evropa, možda, ne želi čuti.

Evropa u getu
Uvlačenje tržišne, globalizacijske logike u intelektualnu slobodu uzrokovalo je pojavu šabloniziranih diskursa, tipa: Evropa je kolijevka kršćanstva, a muslimani su kod nas podstanari, pod kiriju, privremeno; muslimani su crni, opasni, iracionalni; mi određujemo ko su oni, a oni ne određuju ko smo mi; mi smo pozvani da ih kultiviramo, demokratiziramo, naučimo kulturi dijaloga, iako samo mi pričamo, a oni slušaju; oni imaju predrasude prema nama, a mi nemamo predrasude prema njima, jer mi se vozimo avionima, a oni jašu na kamilama…
Šta da radimo sa naučnim činjenicama? Bosanski muslimani su južni Slaveni koji više od hiljadu godina žive na evropskom tlu. Svijetle su puti, plavooki i plavokosi, taman koliko, recimo, i Germani. Imaju evropske socijalne navike. Prožeti su okruženjem i prožimali su okruženje. Bošnjaci su bezmalo 600 godina u islamu i ne misle se odricati svoje vjere, niti seliti sa svoje zemlje. Zar bi to trebao biti problem?
Ipak, Bošnjaci su jedini evropski narod koji živi u nezvaničnom getu. Srbi i Hrvati koji žive u BiH imaju dvojna državljanstva, putovnice susjednih država, i oni su građani Evrope. Bošnjaci imaju samo bh. putovnicu i zbog viznog režima rađe ostaju u getu, nego da se za svaki izlet u Evropu ponižavaju satima čekajući pred evropskim ambasadama u Sarajevu. Getoizacija je kod Bošnjaka vremenom stvorila uvjerenje da ih Evropa osjeća kao strano tijelo. Iako su evropski starosjedioci, Bošnjaci se osjećaju kao žrtve u “hijerarhiji rasa i civilizacija”, kako je kolonijalizam 1910. definirao Žil Arman. Postkolonijalna praksa u Bosni je neprimjenjiva, jer Evropa valjda ne može kolonizirati samu sebe, niti se Bošnjaci mogu dekolonizirati od svoje matice. Ipak, naspram Bošnjaka Evropa iskazuje slične predostrožnosti kao prema narodima Trećeg svijeta.
Paralele između Varšavskog geta za Jevreje, rezervata za američke Indijance i ovog geta od 24 odsto bh. teritorije gdje žive Bošnjaci – veoma su podatne za usporedbu. U sva tri slučaja kolonijalni diskurs je određivao sudbinu potlačenog naroda. A govorimo, zar ne, o dijalogu, kojeg nema bez ravnopravnih pozicija. Govorimo o duhu ujedinjene Evrope koje nema bez jedinstva različitosti, i to u vremenu interkulturalnih prožetosti i redefinicija identiteta. Govorimo o toleranciji, koje nema bez rušenja predrasuda. Kako onda Bošnjaci mogu ostvariti dijalog sa okruženjem, ako žive u fizičkom i duhovnom getu, dakako, ne svojom voljom? Ili, kako evropske institucije misle promovirati principe ujedinjenja, slobode i jednakosti prema jedinom getoiziranom narodu u Evropi?

Tržišna tekstualnost
Uvijek nastaje nelagodna situacija kada ružnu realnost usmjerimo na lijepe proklamacije. Jer, lijepe proklamacije inertno nastoje da se o njima lijepo govori. Zato ujedinjena Evropa finansira razne projekte za glancanje proklamacija. Smatra se da bi proklamacije mogle stradati u dodiru s kritičkim sudom. To je pogrešna, totalitarna logika. Proklamacije mogu samo ojačati ukazivanjem na realitete koji su izmakli lijepim slovima.
Evropa je u Bosni odgojila mnoštvo demokratskih trutova. Finansiraju se ideološki podobni mediji, projekti, intelektualci. Profit se uselio u demokratski prostor, a sloboda koja se formira prema potrebama ideološkog tržišta nije sloboda. Na sceni je utrka za zadovoljenje evropskih kriterija i afiniteta. Dovoljno je da demokratski trutovi u Bosni osjete da bi izmišljanje tzv. islamskog terorizma moglo biti marketinški isplativo, pa da se bace u tržišnu utakmicu. Nikog ne zanima što Bošnjaci nemaju nikakve veze sa tzv. islamskim terorizmom i što od te izmišljene pojave nikad niko u Bosni nije stradao. Kao što tvrde poststrukturalisti – sve je samo tekst – pa ova tržišna tekstualnost opstaje kao istina.
Duh ujedinjene Evrope, barem što se Bosne tiče, susreće se sa ozbiljnim problemom: evropske institucije su uložile novac u glancanje proklamacija, a stvorile su tržište totalitarnih laži i obmana. Demokratski trutovi izmišljaju probleme kako bi za “projekte sanacije” dobili novac! Pošto Evropa sluša samo sebe i intelektualne švercere koje nekritički finansira, tekstualnost je jednodimenzionalna. Evropski fondovi poprimaju totalitarni oblik pa je teško vjerovati da bi kritički sud mogao ikoga zanimati. Za kritički sud nema novaca, jer nema volje da tržišna tekstualnost dobije značenje slobodnog intelektualizma. Evropi je potreban retuširani autoportret, što se možda ne događa svjesno, ali se svakako događa po administrativnoj inerciji. Dakle, mi znamo da se taj i taj bori protiv antievropskih pojava, a da li te pojave izmišlja, to nas ne zanima. Čak šta više, dokle god ima antievropskih pojava, borba za ujedinjeni evropski duh ima raison d’etre. Na tom je mehanizmu živio svaki komunizam, od Staljinovog i Mao Ce Tungovog, do Sadamovog i Bušovog.
Islam se nakon 11. septembra nameće kao najživopisnija antievropska mogućnost. Bošnjaci, kao jedini muslimanski politički narod u Evropi, također su najživopisniji motiv za marketing tržišne demokratije. S druge strane, Bošnjaci, kao politički traumatiziran narod, uopće se ne opiru strategiji svoje satanizacije, već i dalje vjeruju da je istina ono što je u njihovim glavama. Bošnjaci žele suživot, toleranciju, razumijevanje, ali to niko osim njih ne vidi, jer takav proizvod na tržištu demokratije, jednostavno, nema kupca.

Čekajući dijalog
Kad bismo pitali ma kojeg zanatliju, zidara, obućara ili krojača, on bi nam kazao da spajanje pocijepanih ili razdvojenih dijelova treba početi od najudaljenijih tačaka. To bi značilo da duh ujedinjene Evrope svoju koheziju treba graditi na najudaljenijim tačkama identiteta koje obuhvaća. Evropski muslimani su, nedvojbeno, jedna od ovih krajnosti, ne sami po sebi, već po tržišnoj slici koja ih predstavlja.
Ako nam je cilj da doprinesemo kvalitetu unutarevropskog dijaloga, onda moramo govoriti kritički i otvoreno. Evropske institucije bi morale uložiti napor u ustanovljavanje dijaloga sa evropskim muslimanima, umjesto što finansiraju intelektualne profitere koji Evropi prevode šta su to i ko su to evropski muslimani.
Konkretno, Evropa u Sarajevu finansira desetine nevladinih organizacija i medija koji odašilju negativnu i netačnu sliku o Bošnjacima. Evropa ne finansira ni jednu muslimansku instituciju, ni jedan islamski list u Sarajevu. I ne samo to! Evropa uopće ne vodi dijalog ni sa jednim islamskim krugom u Sarajevu. Šta je posljedica?
Islamski omadinski časopis “Saff” ima dobru, da ne kažemo egzistencijalnu volju da uspostavi kontinuirani dijalog sa intencijama ujedinjene Evrope, i da u tom dijalogu iskristalizira konstruktivnu ulogu evropskih muslimana. Direktni, a ne posrednički kontakt evropskih institucija sa ovakvim islamskim instancama uklonio bi predrasude koje zarad tržišta fobijama generiraju intelektualni tezgaroši. U daljem slijedu, evropske bi institucije mogle finansijski pomoći ovakav časopis, i time se inkorporirati u jednu od krajnosti evropskog identiteta, umjesto što obilato finansiraju časopise zbog kojih metastazira evropski monolog, a evropski muslimani ostaju pod kolonijalnim zvonom, kao miševi u laboratoriji.
Takve su pojave tržišnom logikom proizvele klevetu da je časopis “Saff” navodno “radikalan” i blizak “estremističkim islamskim krugovima”, a da je ovaj sekularni autor čak “vođa islamske revolucije u Bosni”. Eto, mi takvi – “opasni, tvrdi, neevropski” – želimo da nam u goste dođu evropske institucije da im uz kahvu kažemo kako u odnosu na imperative evropske budućnosti nema nikakve razlike između njih i nas. Sve što želi duh ujedinjene Evrope – želimo i mi.
Mi čekamo. Kao u Beketovoj drami.

Broj 144, 13. V 2005.

Fight for survival

The European way to Islam

The spirit of united Europe should build its cohesion on the furthest points of its identities. European Muslims are undoubtedly one of these extreme points, not by themselves, but certainly portrayed by the media in this way. Europe needs direct contact with European Muslims in order to stop the misleading introduced by intellectual smugglers. Only in this way Europe can recognize that, in relation to imperatives of European future, there is no difference between them and us.

By Fatmir Alispahic

Is it possible that an Islamic youth magazine from Sarajevo, which was accused of being “radical”, can speak in the name of a United Europe? Is it possible that a secular author who was judged as a “ leader of an Islamic revolution “ can say that Muslims, who have been living in Balkan for centuries, have no other way than living in tolerance with their Christian neighbors. We can be passionate advocates of European ideas , but we are Muslims in Europe and “the role of mujahedin has been reserved for us “ in the spectacle after September 11.

Bosnian Muslims want a dialogue with Europe. But, there is no dialogue. Instead, Europe is trying to sell us its monologue. Muslims are entitled Europeans, but Europe has its prejudices about that. Financial predominance determines media and intellectual obstacles for developing the dialogue. European Muslims’ thoughts have no communicational power to reach Europe. Bosniacs, just like other small nations, are globally looking, an object rather than a subject of its own destiny.

Even if there is a way to reach European critical minds, that road is covered by “trade bushes” and prejudices, whose cleaning would really discover thoughts that Europe may not like to hear.

Europe in a ghetto

Involving trade and globalization logic into intellectual freedom caused forming of pattern discourses, such as: Europe is a cradle of Christianity and Muslims are subtenants, temporarily paying rent, and Muslims are black, dangerous, irrational; We determine who they are, they do not determine who we are; we are invited to cultivate them, democratize, teach them the culture of dialog, even though we talk and they listen; they do not have prejudices about us, and we do not have prejudices about them, because we travel by planes and they ride on camels…

What should we do about scientific facts? Bosnian Muslims are South Slavs who have been living on European ground for more than thousand years. They have a light skin tone, blue eyes and blond hair almost like Germanic. They have European social habits. They are deeply imbued by their surrounding and they imbue their surrounding.

Bosniacs have been in Islam for 600 hundred years and they have no intention of abandoning their religion or leaving their homeland. Should this be a problem at all?

However, Bosniacs are the only European nation living in an unofficial ghetto. Serbs and Croats living in Bosnia and Herzegovina have obtained dual citizenship and passports from neighboring countries and they are European citizens. Bosniacs have only got a B&H passport and, due to the visa regime, they rather stay in a ghetto than spend hours of waiting in front of European embassies in Sarajevo for every single “trip to Europe”.

The feeling of living in a “ghetto” during this period created among Bosniacs a conviction that Europe sees them as a foreign body. Even though they are aboriginal Europeans, they feel like victims of a “hierarchy of race and civilization“, in the way colonialism was defined by Gil Arman in 1910. Post colonialism practice is not applicable in Bosnia, since: neither can Europe colonize itself, nor can Bosniacs de-colonize themselves from their homeland. However, Europe exercises similar precaution towards Bosniacs as to other nations of the Third World.

The parallels between the Warsaw ghetto for Jews, reservations for Native Indians in America and this ghetto consisting of 24 % of B&H territory inhabited by Bosniacs, are very suitable for comparison. In all three cases the colonial discourses had determined the destiny of the oppressed nation. And we are still talking here about a dialog, which can not exist without equal positions of the participants. We talk about the spirit of a United Europe, which would not exist without its unity of differences, in time of intercultural intertwining and redefinition of identities. We talk about tolerance that cannot exist without destroying prejudices. How can Bosniacs get involved in a dialogue with their surrounding, while involuntarily being kept in a physical and spiritual ghetto? And, how do European institutions intent to promote the principles of unification, freedom and equality towards the only nation in Europe put inside a ghetto?

Trade textually

There is always an awkward situation when ugly reality is directed towards a nice proclamation. Therefore nice proclamations have a need to be spoken about in a nice manner. That’s why united Europe finances different projects for embellishing proclamations. It is likely that those proclamations would suffer in contact with critical evaluation. This is wrong, totalitarian politics. Pointing out realities that skipped nice descriptions can only strengthen proclamations.

There are many democratic idlers in Bosnia raised by Europe. Only ideological suitable media, projects and intellectuals have been receiving funding and support. Profit has become part of the democratic field, and freedom, which has been formed according to ideological marketing, is not freedom. There is a race for reaching European criteria and affinities. It suffices that democratic idlers in Bosnia find that introducing so called “Islamic terrorism“ could be profitable and they start the marketing “game”. Nobody is interested in the fact that Bosniacs have not had any connections with so called Islamic terrorism and that those made up events actually never took place or harmed anyone in Bosnia. According to the theory of post-structuralism – it is only words – thus this marketing textuality remains surviving as truth.

The spirit of united Europe, at least when Bosnia is concerned, is facing a serious problem: the European institutions have invested money in embellishing proclamations, but in reality they have created a market of totalitarian lies and illusions. Democratic idlers are contriving problems in order to secure money for “projects of damage control“. Since Europe is listening only to itself and intellectual smugglers not critically financed by them, the textuality remains one-dimensional.
European Funds become a totalitarian shape, so it is hard to believe that critical judgment would be of interest to anybody. There is no money for critical judgment because of lack of interest for free intellectualism to gain ground.

Europe needs a touched-up self-portrait: this may not be happening intentionally, but it is certainly is happening in accordance with administrative inertia. Therefore, we know that anything anti-European is being fought against, but we do not care if these ideas have been fabricated in the first place.

Even more so, as long as anti-European ideas exist, the fight for a united European spirit has raison d’etre. Every communism, from Stalin and Mao Ce Tung to Sadam and Bush, is based on this very same idea.

After 11th September Islam is seen as the most typical anti-European behavior. Bosniacs, as the only Muslim – political nation in Europe, are also a typical motive for marketing trade democracy. On the other hand, Bosniacs as a politically traumatized nation are not resisting the strategy of being satanized, but still believe that the truth is what is in their minds. Bosniacs want to live in coexistence, peace and tolerance with understanding, but nobody else sees that, because this can not be sold in the marketplace of democracy. Simply, there is no buyer.

Waiting for the dialog

If we had asked any handcraft, mason, shoemaker or tailor, he would have told us that the process of re-joining torn or divided parts should begin from their furthest points. This would mean that the spirit of united Europe should base its cohesion on the furthest points of its identities. European Muslims are undoubtedly one of these extremes, not by themselves, but certainly presented trough media in that way.

If our goal is to contribute to the quality of internal European dialogue, then we have to speak critically and be open minded. European institutions should put an effort in establishing dialogue with European Muslims, instead of financing intellectual profiteers to portray for them who and what Muslims are.

In particular, Europe is financing tens of NGO-s and media from Sarajevo that broadcast a negative and false image of Bosniacs. Europe is not financing any Muslim institution or any Islamic print media from Sarajevo. And that is not all! Europe is not at all interested in establishing a dialogue with any Islamic institution from Sarajevo. What are the consequences?

Islamic youth magazine “SAFF” has a good, not to mention existential, intention, to establish an ongoing dialogue with instances of united Europe, in order to shape and clarify a constructive role for European Muslims.
In order to avoid prejudice and misconceptions, which are the result of phobia being generated by intellectuals available for hire, it is crucial to establish direct channels of communication between the European Union and Islamic institutions.

Further on, European institutions could financially support such a magazine and, in that way, incorporate themselves into one of the extreme endpoints of European identity, instead of primarily financing magazines because of which the European monologue is metastasizing, leaving European Muslims under a colonial bell-glass, similar to test animals in a scientific laboratory.

The above described anomalies have, according to marketing logic, generated ideas causing slander accusing “SAFF” magazine of being “radical“ and close to “extreme Islamic institutions”, and this secular author of even being “the leader of an Islamic revolution in Bosnia”. Regardless of being so “dangerous, rough and un-european “ as portrayed – we are welcoming European institutions so that we can, by a cup of coffee, tell them that in relation to imperatives of European future, there is no differences between them and us.

As far as the goals being shared by the spirit of United Europe are concerned – we share them, too.

We are waiting. Just as in Becket’s drama.

Magazine SAFF, Sarajevo , Number 144, 13th of may 2005.

Der Kampf ums Überleben

Der europäische Weg zum Islam

Der Geist des vereinigten Europa soll seine Kohäsion auf den entferntesten Punkten der Identität die er umfasst, bauen. Die europäischen Muslime sind unzweifelhaft ein dieser Endpunkte und dass nicht nur aus sich selbst, sondern auch nach dem wirtschaftlichen Bilde, welches sie repräsentiert. Das Europa braucht einen direkten Kontakt mit den europäischen Muslimen, um den Betrug zu beenden, welcher ihm von den intelektuellen Schwarzmarkthändlern serviert wird. Nur so kann sich das Europa überzeugen, dass in Bezug auf die Imperative der europäischen Zukunft es keinen Unterschied zwischen uns und den anderen Europäern gibt.

Es schreibt: Fatmir Alispahic

Kann eine islamische Jugendzeitschrift aus Sarajevo, welche bereits als „radikal“ verrufen wurde, den Geist des vereinigten Europa bezeugen? Darf ein säkulärer Autor, welcher als „Führer der islamischen Revolution“ verschrieen wurde, sagen, dass die Muslime, welche seit Jahrhunderten auf dem Balkan leben, keinen anderen Weg haben, als dass sie in Toleranz mit ihren christilichen Nachbarn leben? Wir können bis zum Delirium europäische Ideen vertreten, aber, wir sind Muslime in Europa und für uns ist bis auf Weiteres die Mudschahedin-Rolle im Filmspektakel nach dem 11. September reserviert. Die bosnischen Muslime wünschen einen Dialog mit mit Europa. Aber, den Dialog gibt es nicht, weil Europa sein Monolog als Dialog verkauft. Die Bosniaken bezeugen ihre europäische Zugehörigkeit, aber Europa sieht Vorurteile. Die finanzielle Übermacht verordnet mediale und intelektuelle Hindernisse gegenüber dem Dialog. Das bosniakische europäische Denken hat keine Kommunikationsmittel, um nach Europa zu gelangen, weil Bosniaken, wie viele andere kleine Völker, nur ein Objekt und kein Subjekt ihres eigenen Schicksals sind. Und auch wenn es einen Weg zum kritischen europäischen Denken gibt, so ist dieser im Wildgewächs des Marktes und der Vorurteile zugewachsen, wessen Reinigung bestimmte Gedanken entblöst hätte, die Europa vielleicht nicht hören will.

Europa im Ghetto

Das Hineinziehen der marktwirtschaftlichen, globalisierten Logik in die intelektuelle Freiheit verursachte das Aufkommen schablonisierter Diskurse. Beispiel: Europa ist die Wiege des Christentums und die Muslime sind bei uns Untermieter; zeitweise; Muslime sind schwarz, gefährlich, irrational; und wir entscheiden, wer sie sind, und sie entscheiden nicht, wer wir sind; wir sind gerufen, um sie zu kultivieren, zu demokratisieren, sie der Kultur des Dialogs zu belehren, auch wenn nur wir reden und sie hören; sie haben Vorurteile gegenüber uns und wir haben keine gegenüber sie, weil wir mit Flugzeugen fliegen und sie reiten auf Kamelen…

Und was sollen wir mit den wissenschaftlichen Tatsachen machen? Die bosnischen Muslime sind südliche Slaven, die mehr als tausend Jahre auf europäischem Boden leben. Sie sind hellhäutig, blauäugig und blond, genauso viel wie es z.B. die Nachkommen der Germanen sind. Sie haben europäische soziale Gewohnheiten. Sie sind von ihrem Umfeld durchsetzt und haben dieses auch selber durchsetzt. Die Bosniaken sind mitunter 600 Jahre lang dem Islam angehörig und denken weder daran, auf ihren Glauben zu verzichten, noch ihr Land zu verlassen. Hätte dies etwa ein Problem sein sollen?

Und trotzdem sind Bosniaken das einzige europäische Volk, welches in einem inoffiziellen Ghetto lebt. Die Serben und die Kroaten, die in Bosnien und Herzegowina leben, besitzen doppelte Staatsangehörigkeiten, haben Reisepässe der Nachbarstaaten und sie sind europäische Bürger. Die Bosniaken haben nur den bosnischen Pass und bleiben wegen der strengen Visaregelung lieber im Ghetto, als dass sie sich für jeden Ausflug nach Europa in den Botschaften der europäischen Länder in Sarajevo stundenlang erniedrigen lassen. Die Ghettoisierung hat im Laufe der Zeit bei den Bosniaken den Glauben geschaffen, dass Europa sie als einen Fremdkörper empfindet. Und obwohl sie alteingesessene Europäer sind, fühlen sich Bosniaken als Opfer in der „Hierarchie der Rassen und Zivilisationen“, wie den Kolonialismus im Jahre 1910 Gilles Arman definierte. Die postkoloniale Praxis ist in Bosnien nicht anwendbar, weil es weder sein kann, dass Europa sich selbst kolonialisiert, noch dass sich Bosniaken von ihrer Mutter dekolonialisieren können. Und trotz allem zeigt Europa gegenüber Bosniaken alle Vorurteile wie es gegenüber den Völkern der Dritten Welt getan wurde.

Die Parallelen zwischen dem Warschauer Ghetto, den Reservaten für amerikanische Indianer und diesem Ghetto auf 24% des bosnisch-herzegowinischen Territoriums, wo Bosniaken leben – sind sehr reich an Belegen, um einen Vergleich ziehen zu können. Denn in allen drei Fällen hat der kolonialistische Diskurs das Schicksal des unterjochten Volkes entschieden. Und wir sprechen, nicht wahr, über einen Dialog, den es ohne gleichberechtigte Positionen nicht geben kann. Über den Geist des vereinigten Europa sprechen wir, den es ohne eine Einheit der Verschiedenartigkeiten nicht geben kann. Und das zu der Zeit einer interkulturellen Durchsetzung und Redefinition der Identitäten. Wir sprechen über Toleranz, welche es nicht ohne das Niederrreißen der Vorurteile geben kann. Und wie sollten die Bosniaken einen Dialog mit ihrem Umfeld verwirklichen, wenn sie, selbstverständlich unfreiwillig, in einem physischen und geistigen Ghetto leben? Oder, wie beabsichtigen die europäischen Institutionen die Prinzipien der Vereinigung, der Freiheit und der Gleichheit gegenüber einem ghettoisierten europäischen Volk zu promovieren?

Marktwirtschaftliche Textualität

Es entsteht immer eine unangenehme Situation, wenn wir eine hässliche Realität auf schöne Proklamationen richten. Weil schöne Proklamationen aus sich heraus darauf beharren, uns dazu zu bringen, über sie schön zu reden. Und deshalb finanziert das vereinigte Europa verschiedene Projekte zur Glanzpolierung solcher Proklamationen. Es wird gemeint, dass die Proklamationen bei der Berührung mit dem kritischen Urteil untergehen könnten. Dies ist eine falsche, totalitäre Logik. Die Proklamationen können durch das Aufzeigen der Realitäten, welche den schönen Träumen entgangen sind, nur erstärken. Das Europa hat eine Vielzahl demokratischer Drohne erzogen. Es werden nur ideologisch passende Medien, Projekte und Intelektuelle finanziert. Der Profit ist in den demokratischen Raum eingezogen und die Freiheit, welche nach den Bedürfnissen des ideologischen Marktes aufgebaut wird, ist keine Freiheit. In der Szene ist das Wettrennen um die Befriedigung der europäischen Kriterien und Affinitäten. Es reicht aus, dass in Bosnien die demokratischen Drohne nur verspüren, dass das Ausdenken des sog. „islamischen Terrorismus“ marketingtechnisch profitabel wäre und schon werfen sie sich in den marktwirtschaftlichen Wettkampf. Es interessiert niemanden, dass Bosniaken nichts mit dem sog. „islamischen Terrorismus“ zu tun haben und dass von dieser ausgedachten Erscheinung niemand in Bosnien verunglückte. Und genau wie es die Poststrukturalisten behaupten – alles ist nur Text – und auch diese marktwirtschaftliche Textualität überdauert als Wahrheit.
Der Geist des vereinigten Europa, zumindest was Bosnien angeht, trifft auf ein ernstes Problem: die europäischen Institutionen investierten Geld in die Glanzpolierung der Proklamationen, haben aber einen Markt von totalitären Lügen und Betrügereien geschaffen. Demokratische Drohne denken sich Probleme aus, um das Geld für die „Sanierungsprojekte“ zu erhalten. Und weil Europa nur auf sich selbst und auf intelektuelle Schwarzmarkthändler, welche sie kritiklos finanziert, hört, ist die Textualität eindimensional. Die europäischen Fonds nehmen ein immer totalitäreres Anlitz an, so dass es schwer zu glauben ist, dass ein kritisches Urteil irgendjemanden interessieren würde. Für ein kritisches Urteilen ist kein Geld da, weil es keinen Willen gibt, dass die marktwirtschaftliche Textualität die Bedeutung des freien Intelektualismus erhält. Das Europa hat ein retuschiertes Selbstportrait nötig. Dies geschieht vielleicht nicht bewusst, aber auf alle Fälle nach der administrativen Inertion. D.h., dass wir es wissen, dass dieser oder jener gegen die antieuropäischen Erscheinungen kämpft, aber es nicht wissen wollen, ob er diese Erscheinungen selbst ausgedacht hat.
Vielmehr hat der Kampf für einen vereinigten europäischen Geist sein raison d’etre, solange es antieuropäische Erscheinungen gibt. Auf einem solchen Mechanismus fußte jeder Kommunismus, von Stalin und Mao Tse-Tung bis Saddam und Bush.

Der Islam bietet sich nach dem 11. september als die interessanteste antieuropäische Möglichkeit an. Die Bosniaken, als einziges muslimisches, politisches Volk in Europa, sind auch das interessanteste Motiv für das Verkaufen der wirtschaftlichen Demokratie. Auf der anderen Seite, die Bosniaken, als ein politisch traumatisiertes Volk, widerstreben dieser Strategie ihrer eigenen Satanisation überhaupt nicht, sondern glauben auch weiterhin daran, dass die Wahrheit das ist, was sich in ihren Köpfen befindet. Bosniaken wollen ein Zusammenleben, die Toleranz und das gegenseitige Verständnis, aber dies sieht außer ihnen selbst niemand sonst, weil ein solches Produkt auf dem Markt der Demokratie einefach keinen Käufer hat.

Warten auf den Dialog

Wenn wir egal welchen Handwerker, Maurer, Schuster oder Schneidermeister fragen würden, bekämen wir immer die Antwort, dass das Verbinden der zerrissenen oder getrennten Teile immer am entferntesten Punkt anzufangen hat. Dies würde bedeuten, dass der Geist des vereinigten Europa seine Kohäsion von den entferntesten Punkten aus zu bauen hat. Die europäischen Muslime sind, unzweifelhaft, einer dieser Endpunkte und dass nicht aus sich selbst heraus, sondern nach dem Bild des Marktes, welcher sie so darstellt.

Wenn es unser Ziel ist, der Qualität des innereuropäischen Dialogs beizutragen, so müssen wir kritisch und offen sprechen. Die europäischen Institutionen müssen die Anstrengung in das Aufbauen des Dialogs mit den europäischen Muslimen einsetzen, anstatt die intelektuellen Profiteure zu finanzieren, welche übersetzen, wer und was die europäischen Muslime sind.

Konkret, das Europa finanziert in Sarajewo Dutzende Non-Government-Organisationen, die ein negatives und falsches Bild über die Bosniaken verbreiten. Das Europa finanziert nicht eine einzige muslimische Institution, nicht eine einzige islamische Zeitschrift in Sarajewo. Und nicht nur das! Das Europa führt überhaupt kein Dialog mir irgendeiner muslimischen Gesprächsrunde in Sarajewo. Und was sind die Konsequnzen?

Die muslimische Jugendzeitschrift „Saff“ hat einen guten, um nicht zu sagen egsistenziellen Willen, den kontinuierlichen Dialog mit den Intentionen des vereinigten Europa aufzubauen, und in diesem eine konstruktive Rolle der europäischen Muslime zu kristalisieren. Ein direkter und nicht ein vermittelter Kontakt der europäischen Institutionen mit solchen islamischen Instanzen hätte Vorurteile entfernt, welche wegen des Marktes der Phobien von Seiten der intelektuellen Makler generiert werden. In einem weiteren Gang, hätten die europäischen Institutionen eine solche Zeitschrift finanziell unterstützen können, und sich somit in eine der Endgültigkeiten der europäischen Idee inkorporieren können, anstatt großzügig die Zeitschriften zu finanzieren, die für die Metasthasen des europäischen Monologs verantwortlich sind, und die europäischen Muslime deswegen unter der kolonialistischen Glocke wie Laborratten gefangen bleiben.

Solche Erscheinungen haben nach der Logik des Marktes die Verleumdung hervorgebracht, nach der die Zeitschrift „Saff“ angeblich „radikal“ und „den extremistischen islamischen Kreisen“ nahe sei. Und dieser säkulär eingestellte Autor sei sogar „der Anführer der islamischen Revolution in Bosnien“. Und wie wir halt so sind – „gefährlich, hart und uneuropäisch“ – wünschen wir, dass uns europäische Institutionen zu Gast sind und wir diesen beim Kaffee und Kuchen sagen können, dass es im Hinblick auf den Imperativ der europäischen Zukunft keine Unterschiede zwischen ihnen und uns gibt. Alles was der Geist des vereinigten Europa wünscht – wünschen wir auch.

Und wir warten. So wie in Becketts Drama.

Na današnji dan

Kalendar

Maj 2005
P U S Č P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Arhiva

Kategorije